FIRMA OFERTA REALIZACJE GALERIA KONTAKT

INWENTARYZACJE DENDROLOGICZNE

Inwentaryzacja dendrologiczna (inwentaryzacja zieleni) wykonywana jest w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją. Inwentaryzacja zieleni jest integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów. W ramach inwentaryzacji oznacza się gatunki i wykonuje pomiary drzew oraz krzewów nanosząc ich lokalizację na mapę. W inwentaryzacji zazwyczaj określa się również koszty, jakie poniesie inwestor w związku z usunięciem drzew oraz krzewów.

Inwentaryzacja zieleni jest także materiałem wyjściowym do:

Od stopnia poprawności i szczegółowości inwentaryzacji zieleni zależy sprawność dalszych prac związanych z realizacją inwestycji i zagospodarowania terenu.

W ramach prowadzonej działalności kompleksowo wykonujemy:

 • szczegółowe inwentaryzacje, operaty dendrologiczne, plany wycinki, projekty gospodarki zielenią, operaty pielęgnacyjne drzew;
 • opinie i ekspertyzy dendrologiczne;
 • analizy stabilności drzew (VTA, SIA);
 • nadzory inwentorskie, nadzory w trakcie wycinki drzew;
 • określanie wieku drzew, analizy dendrochronologiczne;
 • szacowanie wartości drzew i drzewostanów;
 • przygotowanie kompletnych wniosków i prowadzenie procedur administracyjnych
 • kalkulowanie opłat za usunięcie drzew oraz wyłączenie gruntów leśnych z produkcji;
 • plany ochrony drzew na terenie budowy;
 • przedmiary i kosztorysy w branży zieleni;
 • obmiar i klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna;
 • projektowanie nasadzeń kompensacyjnych, zieleni publicznej oraz zadrzewień ochronnych.

Standardowe opracowanie wyników inwentaryzacji dendrologicznej składa się z trzech części: opisowej, tabelarycznej oraz graficznej. Część opisowa zawiera informacje o podstawie prawnej i formalnej inwentaryzacji, celu i zakresie opracowania, opinię dendrologiczną, itp.. Część tabelaryczna zawiera wyniki pomiarów wraz z waloryzacją zieleni, preliminarzem opłat oraz wskazówkami gospodarczymi. Część graficzna to mapy w różnej skali przedstawiające wyniki inwentaryzacji na podkładzie mapy zasadniczej lub mapy do celów projektowych.

Koszt

Koszt inwentaryzacji dendrologicznej jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Zależy m.in. od lokalizacji i dostępności obiektu, powierzchni terenu opracowania, pokrycia terenu roślinnością, szacunkowej liczby drzew i funkcji terenu. W celu otrzymania szczegółowej i wiążącej oferty prosimy o kontakt.

Terminy

Przewidywany czas wykonania inwentaryzacji zieleni, przy dostępności mapy do celów projektowych lub zasadniczej wynosi: do 200 punktów - do 3 tygodni; 200 do 500 punktów - do 5 tygodni; powyżej 500 punktów - termin ustalany indywidualnie. Prace terenowe prowadzimy przez cały rok, również poza sezonem wegetacyjnym.

Wykonanie

W trakcie prac terenowych wykonywane są pomiary drzew i drzewostanów: wysokość, pierśnica, obwód, szerokość korony, określenie gatunku i stanu zdrowotnego. Wyniki pomiarów zestawiane są w formie tabelarycznej (bazy danych, arkusze kalkulacyjne), opisowej oraz graficznej (mapa CAD/GIS).


Usługi przyrodnicze i środowiskowe: inwentaryzacja przyrodnicza, inwentaryzacja dendrologiczna, urządzanie lasu, ocena oddziaływania na środowisko, nadzór przyrodniczy, GIS.

SYMBIOT 2016 © Dominik Gołdyn