Pracownia usług przyrodniczych i środowiskowych

inwentaryzacje zieleni :: inwentaryzacje przyrodnicze ::
oceny oddziaływania na środowisko :: urządzanie lasu


strona główna | usługi | informacje | firma | kontakt

INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) wykonywana jest w celu określenia ilości i rodzaju drzew oraz krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją. Inwentaryzacja zieleni jest integralną częścią wniosku o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew. W ramach inwentaryzacji oznacza się gatunki i wykonuje pomiary drzew nanosząc wyniki na mapę do celów projektowych. W inwentaryzacji określa się zwykle również koszty, jakie poniesie inwestor w związku z wycinką drzew.

 

Inwentaryzacja zieleni jest także materiałem wyjściowym do:

 • projektu zagospodarowania terenu;
 • planowania przestrzennego i projektów rewitalizacji;
 • analiz opłacalności projektu inwestycyjnego;
 • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • kosztorysowania robót budowlanych;
 • operatu szacunkowego wartości nieruchomości.

 

Od stopnia poprawności i szczegółowości inwentaryzacji zieleni zależy sprawność dalszych prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Koszt inwentaryzacji zieleni

Koszt inwentaryzacji dendrologicznej jest ustalany indywidualnie dla każdego zlecenia. Zależy m.in. od lokalizacji i dostępności obiektu, powierzchni terenu opracowania, pokrycia terenu roślinnością, szacunkowej liczby drzew i funkcji terenu. W celu otrzymania szczegółowej i wiążącej oferty prosimy o kontakt.

 

Terminy wykonania inwentaryzacji zieleni

Przewidywany czas wykonania inwentaryzacji zieleni, przy dostępności mapy zasadniczej wynosi:

  • do 200 punktów - do 3 tygodni;
  • 200 do 500 punktów - do 5 tygodni;
  • powyżej 500 punktów - termin ustalany indywidualnie.

   

  Prace terenowe prowadzimy przez cały rok, również poza sezonem wegetacyjnym.

Dokumentacja dendrologiczna

W trakcie prac terenowych wykonywane są pomiary drzew i drzewostanów: wysokość, pierśnica, obwód, szerokość korony, określenie gatunku i stanu zdrowotnego. Wyniki pomiarów zestawiane są w formie tabelarycznej (bazy danych, arkusze kalkulacyjne), opisowej oraz graficznej (mapa CAD/GIS).

 

Pozostała oferta

W ramach prowadzonej działalnosci kompleksowo wykonujemy ponadto:

 • inwentaryzacje przyrodnicze: herpetologiczne, fitosocjologiczne;
 • operaty dendrologiczne, plany wyrębu;
 • projekty zieleni i kompensacji przyrodniczych;
 • aneksy do raportów ocena oddziaływania na środowisko;
 • analizy przestrzenne GIS, mapy środowiskowe;
 • kartowanie siedlisk przyrodniczych;
 • prowadzenie procedur adminitracyjnych, konsultacje społeczne.

 

 

Inwentaryzacje przyrodnicze, urządzanie lasu, ekofizjografia, ocena oddziaływania na środowisko. Projekty ekologiczne i procedury administracyjne.

Copyright © 2013 SYMBIOT Dominik Goldyn