firma


Firma SYMBIOT działa nieprzerwanie od 2009 r. jako pracownia specjalizująca się w wykonywaniu usług przyrodniczych i środowiskowych. W tym czasie wykonaliśmy szereg opracowań i zdobyliśmy doświadczenie, m.in. w trakcie sporządzania planów ochrony parków narodowych, czy przy przedsięwzięciach związanych z budownictwem drogowym, kolejowym oraz wodnym.


Generalnym założeniem jest próba pogodzenia interesów Inwestora z potrzebą ochrony przyrody. Staramy się znaleźć takie rozwiązania, które dają możliwość inwestowania i rozwoju, bez szkody dla przyrody i zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, poprzez racjonalne kształtowanie środowiska oraz oszczędne gospodarowanie zasobami naturalnymi.


Pracownia specjalizuje się w wykonywaniu inwentaryzacji dendrologicznych i przyrodniczych oraz urządzaniu lasu. Głównym terenem działania jest Polska południowa, a w przypadku większych zleceń wykonujemy prace na terenie całej Polski.


Firma oferuje kompleksowe opracowania (inwentaryzacje, badania, ekspertyzy) związane z ochroną środowiska przyrodniczego. Są to samodzielne opracowania, jak również części większych dokumentacji. Ofertę kierujemy do biur projektowych, pracowni planistycznych, inwestorów, firm geodezyjnych, a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.


Naszym celem jest ciągłe poszerzanie oferty oraz podnoszenie jakości świadczonych usług, aby uzyskać satysfakcję i zadowolenie Klienta. Powierzone nam zadania wykonujemy w profesjonalny sposób przy użyciu nowoczesnych technologii i w oparciu o aktualne normy prawne, oferując dyspozycyjność, wysoką jakość techniczną i merytoryczną.


Stale współpracujemy z wieloma specjalistami, w zależności od specyfiki projektu. Profesjonalizm, doświadczenie i zaangażowanie ludzi związanych z firmą powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom, na każdym etapie inwestycji.


co robimy


opracowania dendrologiczne: inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy, określanie wieku drzew;


urządzanie lasu: opisy taksacyjne, inwentaryzacje stanu lasu, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji;


dokumentacje środowiskowe: karty informacyjne, raporty, prognozy oddziaływania na środowisko;


analizy uwarunkowań środowiskowych z wykorzystaniem systemów GIS, mapy numeryczne;


doradztwo w zakresie ochrony przyrody;


inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze: florystyczne, faunistyczne, siedlisk Natura 2000;


nadzory przyrodnicze i środowiskowe, monitoring porealizacyjny;


przedmiary i kosztorysy w branży zieleni i branży ochrony środowiska;


uzgadnianie, weryfikowanie i opiniowanie projektów pod wzgledem ochrony środowiska;


kompensacje przyrodnicze, projekty zieleni;

oferta


INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

operat dendrologiczny, projekt gospodarki zielenią, szczegółowa inwentaryzacja zieleni, ekspertyza dendrologiczna, plan wyrębu, analiza stabilności drzew

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

inwentaryzacja florystyczna i faunistyczna, waloryzacja przyrodnicza, kartowanie siedlisk przyrodniczych, wyznaczanie szlaków migracyjnych i korytarzy ekologicznych

NADZÓR PRZYRODNICZY

nadzór przyrodniczy, nadzór środowiskowy, nadzór herpetologiczny, nadzór dendrologiczny, nadzór botaniczny, monitoring przyrodniczy

URZĄDZANIE LASU

opisy taksacyjne drzewostanów, wyłączanie gruntów leśnych z produkcji, uproszczone plany urządzenia lasu, inwentaryzacja stanu lasu

wybrane realizacje


inwentaryzacje dendrologiczne

Inwentaryzaja dendrologiczna z gospodarką zielenią na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Ruczaj-Zaborze" w Krakowie

Operat dendrologiczny dla zadania "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Konopka o długości 2,66 km na terenie miasta Częstochowy, woj. Śląskie"

Inwentaryzacja dendrologiczna do koncepcji zagospodarowania ogrodu w ramach budżetu partycypacyjnego i zamierzenia pn. "Ogród osiedlowy na Osiedlu Morcinka między blokami nr 8, 10, 16 a administracją przy ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej"

Operat dendrologiczny dla zadania "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomka o długości 5,74 km wraz z odbudową koryta cieku w km 3+460 ÷ 4+500 na terenie miasta Częstochowa, woj. śląskie"

Inwentaryzacja dendrologiczna pod inwestycję pn. „Budowa Parku Miejskiego w Trzebini, obejmującego tereny Balatonu i Rybnej – etap I”

Operat dendrologiczny dla zadania pn. "Wykonanie dwuwariantowej koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej na: budowę drogi klasy D Brańkówka - Wodniakówka - Gołębiówka z obiektami inżynierskimi, zlokalizowanej na terenie gminy Mucharz i Wadowice, powiat Wadowice, województwo małopolskie"

Operat dendrologiczny z planem wycinki dla zadania „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Grodkówka w m. Biała Niżna, Gródek w km 0+680 - 2+700 i w km 3+050 - 4+900 wraz z dopływami: potok Cisawy w m. Gródek w km 0+000 - 0+160, potok Rakowiec w km 0+000 - 0+060 w m. Gródek gm. Grybów”

Operat dendrologiczny dla zadania pn. "Modernizacja obwałowań w rejonie rz. Widawy, odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śląskie"

Operat dendrologiczny z planem wycinki dla zadania „Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bugajowianka w m. Polna w km 0+000 – 1+300, gm. Grybów”

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja linii kolejowej nr 306 na odc. Krapkowice – Prudnik"

Operat dendrologiczny z planem wycinki dla zadania "Wykonanie zabezpieczeń pot. Szczawny w km. 0+000-0+600 polegającego na: przedłużeniu żłobu betonowo-kamiennego w km 0+00-0+215 oraz wykonanie zabezpieczeń dna i brzegów w km 0+320-0+600 w m. Krynica-Zdrój, gm. Krynica-Zdrój, pow. nowosądecki, woj. małopolskie"

Inwentaryzacja dendrologiczna z planem wycinki dla zadania pn. "Usuwanie szkód powodziowych na potoku Brzanka w km 4+150-4+250 w m. Brzana, gm. Bobowa"

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna na terenie wpisanym do rejestru zabytków w miejscowości Wielkie Drogi, gm. Skawina

Operat dendrologiczny dla zadania pn.: "Lokalne zabezpieczenie brzegów pot. Czerna w km 0+300-2+500 w m. Stryszawa, gm. Stryszawa, pow. suski, woj. małopolskie".

Operat dendrologiczny dla zadania pn.: "Zabezpieczenie koryta potoku Zdynianka na odcinku w km 2+800 - 3+300 w m. Kwiatoń/Smerekowiec, gm. Uście Gorlickie, pow. gorlicki, woj. małopolskie"

Operat dendrologiczny dla zadania pn.: "Zabezpieczenie brzegów pot. Stachorówka w km 0+000 - 0+800 w m. Skawa, gm. Raba Wyżna, pow. nowotarski, woj. małopolskie"

Inwentaryzacja dendrologiczna w otoczeniu zabytkowego dworku "Kossakówka" w Krakowie

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką drzewostanem - zabytkowy zespół dworsko-parkowy w Baranówce, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski

Operat dendrologiczny dla zadania "Zaprojektowanie drogi gminnej Dąbrówka-Durówka łączącej przysiółek Role z przysiółkiem Durówka długości około L=934,0m, realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego Zbiornik Wodny Świnna Poręba na rzece Skawie"

Inwentaryzacja zieleni na terenach trudno zbywalnych w Chorzowie

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew i krzewów dla przedsięwzięcia pn. opracowanie dokumentacji projektowej na elektryfikację linii kolejowej nr 71 Ocice – Rzeszów w ramach zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową”

Operat dendrologiczny dla zadania pn. „Rzeka Biała Woda – etap II – regulacja i udrożnienie rzeki w km 11+492 ÷ 18+500”, gm. Nowe Miasteczko

Inwentaryzacja dendrologiczna z kosztorysem wycinki drzew i krzewów oraz określeniem jakości drewna na pniu według klasyfikacji jakościowo-wymiarowej dla zadania pn. „Odbudowa rzeki Ołobok – etap II – dokumentacja projektowa”

Operat dendrologiczny dla zadania pn. „Ochrona pozostałości zespołu dworsko-parkowego w Jaszczurowej przed wodami powierzchniowymi oraz wpływem spiętrzonych wód Zbiornika Wodnego Świnna Poręba”

Inwentaryzacja dendrologiczna dla zadań: Zadanie Nr 1 – "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok bez nazwy w miejscowości Liskowate",Zadanie Nr 2 – "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 890 Kuźmina – Krościenko wraz z mostem przez potok Karaszyl w miejscowości Liskowate"


inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja z decyzją środowiskową budowy połączenia drogowego pomiędzy drogą krajową nr 28 i drogą krajową nr 79 Zator – Spytkowice – Alwernia - Węzeł Rudno - Wola Filipowska”

Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od ul. Energetyków do włączenia do DW nr 953 - opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia"

Inwentaryzacja przyrodnicza pod inwestycję pn. "Budowa gazociągu DN250 CN2,5MPa" Chrzanów-Kościelec

Inwentaryzacja przyrodnicza pod inwestycję pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową hydroforni z zasilaniem energetcznym i rozbiórką istniejacej części sieci wodociągowej" wieś Baczyn, gm. Liszki

Inwentaryzacja herpetologiczna w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa wytwórni kostki brukowej, budynku biurowo-socjalnego i sieci wodociągowej" w Skawinie


ekspertyzy i nadzory

Pełnienie funkcji eksperta ds. zieleni oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy Węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebiegu DK 75"

Opisy taksacyjne gruntów leśnych przeznaczonych na cele nieleśne w ramach projektu zmiany MPZP Gminy Skawina, obręb Rzozów

Opinia dendrologiczna dotyczaca wpływu przedsięwzięcia pn. "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej NN-0,4kV od stacji trafo nr 3195 do istniejacej sieci napowietrznej NN-0,4kV" na pomnik przyrody

Opinia dendrologiczna dotycząca wpływu na zabytkową aleję drzew i pomniki przyrody oraz określenie warunków wykonywania robót dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa gazociągu s/c na PE DN 160 w ulicy św. Bronisławy i Al.. Waszyngtona w Krakowie"

Pełnienie funkcji eksperta ds. zieleni oraz weryfikowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. "Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzaniem kontraktem pn.: Zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy Węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 – jako docelowego przebiegu DK 75"

Opisy taksacyjne gruntów leśnych przeznaczonych na cele nieleśne w ramach projektu zmiany MPZP Gminy Skawina, obręb Radziszów

Określenie wieku 143 drzew przeznaczonych do usunięcia w związku z inwestycją pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną” Kraków-Nowa Huta

Opinia dendrologiczna dotycząca oceny stanu zdrowotnego i stabilności dwóch kasztanowców rosnących we wsi Biały Kościół, gmina Wielka Wieś

Obmiar i klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna możliwego do pozyskania ze scinki drzew w ramach inwestycji "Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie - Al.. Jana Pawła II - Plac Centralny wraz z systemem sterowania ruchem w Krakowie"

Prace terenowe do operatu ochrony ekosystemów leśnych Gorczańskiego Parku Narodowego

Nadzór dendrologiczny w trakcie budowy zjazdu indywidualnego z działki drogowej przy al. Waszyngtona w Krakowie

Opisy taksacyjne gruntów leśnych przeznaczonych na cele nieleśne w ramach sporządzanych MPZP dla Miasta i Gminy Skawina

Opinia dendrologiczna związana z nielegalnym wyrębem drzewostanu, gm. Busko-Zdrój

Prace terenowe do operatu ochrony ekosystemów leśnych Babiogórskiego Parku Narodowego

kontaktPRACOWNIA

SYMBIOT
ul. Powstańców 50
31-422 Kraków
(budynek Administracji, I piętro)

tel.: (12) 307-22-28
mob: (+48) 505-997-005
e-mail:

DANE REJESTROWE

SYMBIOT Dominik Gołdyn
ul. Strzelców 11A/80
31-422 Kraków
(adres do korespondencji)

NIP: 945-194-45-29
REGON: 121042660
ROR: 87195000012006000283930001

Wszystkich zainteresowanych usługami, chcących uzyskać informację lub poradę, proszę o kontakt. Preferowany kontakt w godzinach 8:00 - 16:00

coś nowego